Ochrana výrobků a technologií patentem

Konkurenční výhodu nově uvedeného produktu na trh zpravidla přináší unikátnost nabízeného řešení. Udržení této konkurenční výhody je pak klíčové ke zhodnocení často nemalých finančních a časových investic do vývoje produktu, jeho uvedení na trh a vytvoření dlouhodobějšího zisku z budoucích prodejů takového produktu.

Co lze chránit patentem?

Vhodným způsobem zajištění konkurenční výhody výrobku na trhu je včasná ochrana klíčových řešení produktu jedním či několika patenty. Ke správnému stanovení toho co, jak, kdy a kde patentově chránit je potřeba navrhnout vhodnou patentovou strategii, která bude reflektovat cílové trhy, další možné vývojové směry výrobku a již známá řešení výrobku. Cílem patentové strategie je také najít rovnováhu mezi očekávánými zisky plynoucími z cílových patentově ochráněných trhů pro daný produkt na straně jedné a nezanedbatelnou investicí do patentové ochrany na straně druhé.

Vedle samotných výrobků lze také patentově ochránit například nový technologický proces, produkty získané procesem, látky získané fyzikálně-chemickým způsobem, léčiva atd.

Patent jako ochrana před kopírováním

Patentované řešení, tedy klíčové řešení produktu, dává majiteli patentu výlučné právo patent využívat. Pokud tedy konkurence zkopíruje produkt, či se do podstatné míry inspiruje cizím patentovaným řešením, má majitel patentu právo proti takovému neoprávněnému využívání patentu třetími stranami zakročit, tj. zakázat výrobu či distribuci takového produktu, a má také právo na náhradu škody, která mu vznikla prodejem konkurenčního řešení.

V zemích, kde je platný patent, poskytuje kvalitní patentová ochrana produktu teritoriální monopol na patentované řešení produktu a stává se důležitou pojistkou investice ve smyslu určité ochrany proti konkurenci. Po udělení patentu je patentované řešení chráněno na cílových trzích, kde je uplatněna patentová ochrana, a to po dobu maximálně 20 let ode dne podání patentová přihlášky.

Patentová kancelář pomůže s celým procesem

K určení a zajištění optimální patentové ochrany je nutná znalost možností patentové ochrany a postupů jednotlivých patentových úřadů v cílových zemích. Velké patentové kanceláře, mezi které se řadí i Plasseraud IP, zaměstnávají patentové odborníky z různých zemí a jsou schopny poskytnout přidanou hodnotu díky znalosti cílových zemí a specifik postupů jednotlivých národních úřadů.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *